Geen producten (0)

Voorwaarden

 

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@mochafashion.nl,
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mocha Fashion, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 4. De kosten voor retourneren komen voor rekening van koper/consument en de volledige bestelling wordt geretourneerd.

   

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

 1. Mocha Fashion kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Mocha Fashion heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Mocha Fashion.
 3. Mocha Fashion is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mocha Fashion te verrekenen met een vordering op Mocha Fashion. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Mocha Fashion blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Mocha Fashion op grond van wat voor met Mocha Fashion gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Mocha Fashion zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Mocha Fashion een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Mocha Fashion het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt;
 2. Alle producten uit de webshop zijn uit voorraad leverbaar. Het kan voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen via email of whatsapp of indien anders bekent een geschikt communicatiekanaal;
 3. Mocha Fashion streeft ernaar alle bestellingen binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. De levertijd kan om bepaalde redenen afwijken, de klant/consument krijgt hiervan eventueel via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter en zo goed als mogelijk altijd binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd;
 4. Levering in gedeelten is toegestaan;
 5. Aan de leveringsplicht van Mocha Fashion zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden;
 6. In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;
 7. Levering vindt plaats bij Mocha Fashion, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
 8. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres;
 9. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Mocha Fashion het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan;
 10. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Mocha Fashion kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 1. De door Mocha Fashion opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan eventueel een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Mocha Fashion.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Mocha Fashion niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Verzend- en retourkosten

Verzendkosten zijn voor rekening van Mocha Fashion, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Retourkosten voor verzenden zijn voor rekening koper/consument, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Mocha Fashion niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, of materiaal. 
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 

Ruilen en retourneren

 1. Mocha Fashion doet er alles aan om u via de website en webshop u te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling te retourneren.
 2. Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes indien deze is aangekocht in één van de fysieke verkooppunten van Mocha Fashion.
 3. Het product wordt teruggestuurd in indien mogelijk de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes indien deze is besteld in de webshop
 4. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 5. verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
 • Het artikel dient binnen 14 dagen na ontvangst retour bij ons te zijn binnengekomen
 • Oorbellen mogen niet retour (i.v.m. hygiëne)
 • Badkleding mogen niet retour (i.v.m. hygiëne)
 • Artikelen met make-up vlekken kunnen niet retour worden gestuurd
 • Artikelen mogen niet gedragen / gebruikt zijn
 • Artikelen verkeren in originele staat en/of verpakking inclusief eventueel aanwezige hangtag 
 1. Mocha Fashion accepteert uitsluitend retouren waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen, worden niet geaccepteerd;
 2. Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en);
 3. De retourkosten komen voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Uw retourzending van de product(en) zullen wij eventueel per e-mail bevestigen. Het aankoopbedrag van de retour(en) storten wij indien reeds al ontvangen binnen 14 werkdagen terug op het bij ons bekent zijnde rekeningnummer.
 5. In geval de klant verzendkosten heeft betaald en de volledige bestelling retour stuurt, zijn wij gehouden deze verzendkosten te crediteren wanneer deze order compleet bij ons retour is binnengekomen. De gecrediteerde verzendkosten bedragen een maximum van € 4.95,- binnen de EU.
 6. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en of sale items kunnen niet worden geruild.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Mocha Fashion tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mocha Fashion geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

 1. Mocha Fashion doet er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@mochafshion.nl
 2. Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
 3. Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@mochafashion.nl.
 4. Wij zullen het gebrek(en) zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.
 5. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

 

Aansprakelijkheid Mocha Fashion

 1. Mocha Fashion is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 2. foto’s, kleuren, omschrijvingen op de website of in een lookbook zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Mocha Fashion, van personeel en producten van Mocha Fashion voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Mocha Fashion aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 4. Mocha Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Mocha Fashion.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Mocha Fashion jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Mocha Fashion verschuldigd is.
 6. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Mocha Fashion, dan wel tussen Mocha Fashion en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Mocha Fashion, is Mocha Fashion niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Mocha Fashion.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mocha Fashion vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. Mocha Fashion heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Mocha Fashion kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mocha Fashion in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mocha Fashion kan worden toegerekend in een van de wil van Mocha Fashion onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Mocha Fashion kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, pandemieën, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mocha Fashion 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mocha Fashion er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Mocha Fashion is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Auteursrechten

 1. Alle foto’s, teksten, illustraties, en andere werken op onze website of webshop zijn “werken” in de zin van de Auteurswet en de bijkomende auteursrechten komen toe aan Mocha Fashion indien anders vermeld. Het overnemen van deze werken is verboden tenzij ook uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
 2. Elke onrechtmatige inbreuk op de auteursrechten van Mocha Fashion zal vervolgd worden.

 

Vragen of opmerkingen

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u per e-mail contact met ons op te nemen: Mocha Fashion - info@mochafashion.nl

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Mocha Fashion is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mocha Fashion zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Mocha Fashion. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mocha Fashion bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mocha Fashion is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 06 november 2020.

 

 

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.